خاکهای شور

گوگرد《طلائی》معدن زرکوه:

•اصلاح کننده خاکهای شور و قلیائی

•اصلاح کننده کودهای حیوانیِ آلوده

•کُشَندِهِ آفات مانندِ آفتِ پسیلِ پسته

•برطرف کننده بیماریهایِ قارچی مانند گموز” نماتد” شانکر و نیز بیماریهای قارچیِ مربوط به خاک”درختان” صیفی جات” جالیزها” گُلخانه ها” کودهای حیوانی و …

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)