ضایعات نفت و گاز

(جالبه) که عزیزان باغدار” کشاورز” زارع” صیفی کار”جالیزکار”گلخانه دار” پرورش دهندگان قارچ خوراکی” سبزیکاران بدانند که:
🔸گوگرد معدن زرکوه برخلاف گوگرد دیگر معادن که از سفره های نفتی سطح زیرین زمین توسط آتشفشان به سطح زمین آمده اند و یا گوگرد پالایشگاهی که از ضایعات نفت و گاز بدست آمده است ، گوگرد معدن زرکوه از رسوبات باکتری تشکیل گردیده به همین دلیل در آب حل شده و در خاک نیز تجزیه می گردد و مهم تر اینکه از زمانی که گوگرد معدن زرکوه را با کودهای دامی و یا مرغی به نسبت ر 40% گوگرد معدن زرکوه و 60% کود دامی و یا مرغی به همراه 30% آب به منظور تامین رطوبت لازم کاملا با هم مخلوط نمایید ظرف مدت فقط یک هفته کود دامی و مرغی را از حالت کود یا پهن به
مواد آلی و عاری از هر گونه انگل” قارچ” لارو” میکرب” بذر علف و آفت تبدیل می نماید.
🔸👈ضمنا جمعیت میکربی مواد آلی بدست آمده را به حداقل می رساند(با روش پیشنهادی آزمایش نمایید)

☎شماره تلفن: 09121104324 (گوگرد معدن زرکوه)