کود گاوی،پودر گوگرد معدن زرکوه،.پوسانده شدن کود،انگل کشی کود حیوانی،قارچ کشی کود،میکرب کشی،ضدعفونی شدن زمین،معدن زرکوه،گوگرد زرکوه

کود گاوی فرآوری شده با گوگرد معدن زرکوه

کود گاوی مربوط به مجموعه کشت و صنعت امید در استان فارس شهرستان لامرد شهرخوزی طی فقط 10 روز توسط پودر گوگرد معدنی زرکوه:
1.پوسانده
2.انگل کشی
3.قارچ کشی
4.میکرب کشی
5.ضدعفونی شده
6.پی اچ آن

پایین آورده شده است.