گوگرد،معجزه،معدن،زرکوه،باغداران،جالیزکاران،باکتری،باکتریائی،سنگ،جنگل،نفتی،شیمیائی،پالایشگاهی،گزارش،محلول پاشی،ریشه،رشد،رویشی،زایشی،آبیاری،واکنش،اثرات

باغداران،کشاورزان،زارعان،صیفی کاران،جالیزکاران،گلخانه داران:

بزودی ویدئوی نتیجه کشف جدید معجزه گوگرد معدن زرکوه توسط یکی از مصرف کنندگان بخش دولتی اعلام خواهد شد.

تلفن و تلگرام: 09121104324